پایان بی آغاز

» مثل تنهاییـــــ ... :: ۱۳٩۳/٩/۱۳
» وقـت رفـتـن ... .. . :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» هـر شـب ... ... :: ۱۳٩٢/٢/۳
» فاصـ ـ‌ ـلـــهـ‌ ـ ـ :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» بگو که میــــ ـ ــمونی ... ... :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» نوروز مـ ـن ... :: ۱۳٩٢/۱/۳
» خـداحـافـظـــ ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» بسـه دیگـ‌ــه ... ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» قــســــــم ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» لب تیغ .. .. .. :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» پرواز .. .. .. :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» نـمـیـری از یـادمـ‌ ـ ـ ـ :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» بـــی هـــــوا ... :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» گاهــی وقتــا ... ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» حرف های ناگفته ... ... :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» حس .. .. :: ۱۳٩۱/٩/٧
» دوست دارم ... ♥♥ :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» ستایش ... :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» تا ابــــد ... ... :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» بیت آخر ... :: ۱۳٩۱/۸/٤
» خونه ی غرور ... :: ۱۳٩۱/۸/٤
» تمومه آرزوهامیـــ... ... :: ۱۳٩۱/۸/٢
» آخرین دیدار ... ... :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» باید کاری کنی ... :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» دلــِ دیوونه ... :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» حســ آرامشــ ... :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» لحظـه ی پرواز .. .. :: ۱۳٩۱/٧/۱
» پیراهن .. .. :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» جـ ـ ـ ـاده های دیدار ... :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» تـــرس ... :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» به مـ ـن برگردون ... :: ۱۳٩۱/٦/۱٧
» حـادثــه ... :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» پرنده ی غمگین .. .. .. :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» اگه می خوای بری برو ... :: ۱۳٩۱/٦/۸
» باید باور کنـــم ... :: ۱۳٩۱/٦/۸
» تـ ... ـو که نیستی .. .. :: ۱۳٩۱/٦/٥
» سردر گــُـــم ... :: ۱۳٩۱/٦/٥
» چرا ... ؟؟ :: ۱۳٩۱/٦/٢
» دلبازی ... :: ۱۳٩۱/٦/٢
» عاشق تـ ... ـو .. .. :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» تــولــد .. .. :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» زود تموم می شه ... :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» خداحافظِ تـ ... ـو ... :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» همیشه عاشقت بودم ... :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» دلخور ... ... :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» رویای واقعی .. .. :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» صدای خط خطیـ ـ ـ ـ :: ۱۳٩۱/٥/٩
» چه خواب هایی .... :: ۱۳٩۱/٥/۸
» مـحـالـه ... :: ۱۳٩۱/٥/٦
» نـمـی دونـمــ ... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» جـشـن تـنـهـایــی ... :: ۱۳٩۱/٥/۳
» از تـ ... ـو محرومم ... :: ۱۳٩۱/٥/۱
» بن بست ... :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» مـ ـنو تو قلبـ♥ـت نگه دار ... :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» تا حالا عاشـق شدی ... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» انـتـخـاب ... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» احســـاس ... :: ۱۳٩۱/٤/٢۳
» به تـ ... ـو دلـ♥ـخوشم .. .. :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» می خوام تـ ... ـو رو ... :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» دلـ♥ نشکن :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» جای تـ ... ـو خالیـ ـ ـ ـ :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» اشتباه .. .. :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» فاصلــهـ ـ ـ ـ ـ :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» عـمـق احـسـاس ... :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» دیــــوار .. .. .. :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» داغ جــ ـــدایی .. .. :: ۱۳٩۱/٤/۸
» بـنـویـسـمـــ :: ۱۳٩۱/٤/٦
» جـــادهـ ـ ـ ـ ـ :: ۱۳٩۱/٤/٤
» دلـــ♥ــتنگی .. .. :: ۱۳٩۱/٤/۳
» نقطـــه ضعـف ... :: ۱۳٩۱/٤/۳
» چشمامــ ... :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» نگـــاه خستـــه ... :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» به مـ ـن حســـی نداره ... :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» هنـ ـ ـ ـوزم ... :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» خــــان هفتصد .. .. :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» عشــــق نمی خوابـــه ... :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» عمــــر تلـ ـ ـ ـف .. .. :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» خاطــــره های قدیـــــم ... :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
» مـ ـن بی تـ ... ـو چه کنم .. .. ؟ :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» نقطه چینـ ... :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» چه حالــــی داری .. .. ؟؟ :: ۱۳٩۱/۳/٩
» کـمــک کــن ... :: ۱۳٩۱/۳/٧
» فدای تـ ... ـو چشـــام .. .. :: ۱۳٩۱/۳/٦
» .. اشتباهــی .. :: ۱۳٩۱/۳/٤
» هــم صـــــدا .. .. :: ۱۳٩۱/۳/٢
» خاطره هــــا .. .. .. :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» پرســـــــه .. .. :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» شــب نیلوفـــریــــ ... :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» قلــه ی خوشبختـــی .. :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» ♥ عاشـقــــم ♥ :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» چــشـــــات .. .. .. :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» عــــذاب .. .. :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» نامیــــرا .. .. .. :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» با تـ ... ـو آرومـــم .. .. :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» اگه جـــای مـ ـنم بودی ... :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» خنـــــــده و گریـــــــــه .. .. :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» مــی خوام تـ ... ـو رو ... :: ۱۳٩۱/٢/۸
» مـ ـن و تـ ... ـو :: ۱۳٩۱/٢/٥
» حـــس عاشقـــــی ... :: ۱۳٩۱/٢/٢
» بـــــــی رحم .. .. :: ۱۳٩۱/٢/۱
» خـــداحافظ نگــــو ... ... :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» وقتـــی نیستــــی ... :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» حیــــف ... ... :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» ایـنـم از تـ ... ـو .. .. :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» قسمـــت ... :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» زیــــــادی .... :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» خیـ ... ـال کـن .. .. :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» یکـــی بود ... یکـــی نبود ... :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» سختــــــه برام .. .. :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» if this was a movie lyrics :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» دلـ ـم بشکنه حرفی نیسـ .. ـت ... :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
» می دونـــــــــم .. .. :: ۱۳٩۱/۱/۸
» مراقبِ تـ ... ـو بودم :: ۱۳٩۱/۱/٥
» عاشقـــــــــــــانه ... :: ۱۳٩۱/۱/٥
» تحویل بهـــــــــار :: ۱۳٩۱/۱/۳
» افسردگـــــــــی ... :: ۱۳٩۱/۱/٢
» بــــوی عیـــ ... ـد :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» این عشقــــــــــــه ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» خدایـــــــــــــــــــا ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» جوابــــــــم نکن ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» گـــــــــریه کن .. .. :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» تردیـ ... ــد ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» شکنجه گــــــــــر... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» چشام تـ...ـو رو می بینــــــــه... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» حواست نیست حواسم هست... .... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» سراب رد پای تــــــــو :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» دارم از یاد تـ...ـو می رم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» نسل شکستــــــــه :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» چشمای مـــــــــــن :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» تکیــــــــــده و تنـهــــــــــا... :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» Somebody Me :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» یاد مــــــــــــن باش ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» گناهی نــــــــدارم :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» دلم گرفتــــــــهـ... :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» بذار عاشـــــــــــقت بمونم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» دلگیـــــــــــرم... :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» مــــــحـتـاج :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» والـنـتـایــــــ❤❤ـــــن :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» تــــــــــو که نیستـــــــــــــی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» دلم تنگتـــــــــــــــــــه... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» هنوز می میرم واسه تو :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» چــــــــــی کار کنم :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» هستــــــــــــــــی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» بوف کور :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» سراب دل :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» یه نــــــــگاه :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» آواز ســـــــــکوت :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» سازٍ مخالف :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» دست خودم نیست :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» دوباره تــــــــــــــــــــو :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» بـــی تـو :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» عمق احساس :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» دل من دل تو :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» بهش بگو :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» دیدم نمی شه :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» من به جای تو :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» دلتنگ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» بی وفا :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» تاریکه تاریکم :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» ولی نمی شه :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» قصه ی عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» دارم حست می کنم :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» دل تنهام :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» یه راهی پیشه روم بزار :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» دلم خونه :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» مغرور :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» هر جای دنیایی دلم اونجاست :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» چطور :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» تیکه تیکه :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» سنگ صبور :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» پایان بی آغاز :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» آهای تو که عشق منی :: ۱۳٩٠/٩/۸
» خالکوبی :: ۱۳٩٠/٩/۳
» یکی هست :: ۱۳٩٠/٩/۳
» دلم می خواد بدونم :: ۱۳٩٠/٩/٢
» بعد از تو :: ۱۳٩٠/٩/٢
» شهزاده :: ۱۳٩٠/٩/٢
» سقوط :: ۱۳٩٠/٩/٢
» عشق مهربون دیروز :: ۱۳٩٠/٩/٢
» فرشته ی پاک :: ۱۳٩٠/٩/٢
» دیگه بسه :: ۱۳٩٠/٩/٢
» دوست دارم :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» سلام :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» باورم کن :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» عشق من :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» جادوی خاص :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» فرصت عاشقی :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» عاشقم کرد :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» این لحظه :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» غروب :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» کولاک :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» من تو رو می خوام :: ۱۳٩٠/۸/۱٤